Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala

KİTAPÇI

Sitemizde bulunan yayınları görebilirsiniz

 • Kader Risâlesi ve Şerhi

  Kader Risâlesi ve Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Zihinleri kurcalayan kader ve kaza meselelerinin izahı. Mu’tezile, Cebriye ve Ehl-i Sünnet mezheplerinin kadere bakışları. İnsanın cüz’î iradesi ile İ ...

  23,00 TRY

 • Kenzü'l-İrfân

  Kenzü'l-İrfân

  Erbîlî el-Hâc Muhammed Es‘ad Efendi

  Erbilli Muhammed Es’ad Efendi’nin derlediği 1001 hadis, ezberlemeye elverişli veciz metinleri ile büyük istifade sağlıyor. Kitap; günlük ibadetler, ta ...

  23,00 TRY

 • Kitâbu'd-Dürer-1 ve Tercümesi

  Kitâbu'd-Dürer-1 ve Tercümesi

  Mustafa el-Bedevî

  Kitabu'd-Düreri'l-Mustafâ Fî Ecvibet-i Mesâil-i Mâ Kad Hafâ ve Tercümesi (Gayr-i Müslimlerle dostluk ve diyaloga dairdir.)“Diyalog ve hoşgörü” sloganl ...

  27,00 TRY

 • Kitâbu'd-Dürer-2 ve Tercümesi

  Kitâbu'd-Dürer-2 ve Tercümesi

  Mustafa el-Bedevî

  Kitâbu'd-Düreri'l-Mustafâ Fi'l-Akídeti Ehli't-Tevhîdi Ve's-Safâ ve Tercümesi (Ehl-i tevhîd akídesine dâirdir)Ehl-i Sünnet inancına göre makbul iman iç ...

  27,00 TRY

 • Kitâbu'z-Zekât

  Kitâbu'z-Zekât

  Muhammed Doğan

  Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, önemle işaret ettiği zekât konusu, bütün yönleriyle e ...

  55,00 TRY

 • Külliyyât-ı Hulûsiyye Seti

  Külliyyât-ı Hulûsiyye Seti

  Muhammed Doğan

  Nûr'un birinci talebesi merhûm Hacı Hulûsî Yahyagil'den intikal eden sesli ders kayıtları, yazılı notları, hutbeleri, Üstâd Bediüzzaman Said Nursî haz ...

  180,00 TRY

  239,50 TRY

 • Makálât-ı Hulûsiyye-1

  Makálât-ı Hulûsiyye-1

  Muhammed Doğan

  Ders yapma usûlü. Risâle-i Nur’daki metinlerin izahında takip edilecek yol. Dikkatleri Kurân ve sünnete çekmenin ehemmiyeti. Dersin anlaşılması için y ...

  21,00 TRY

 • Makálât-ı Hulûsiyye-2

  Makálât-ı Hulûsiyye-2

  Muhammed Doğan

  Risâle-i Nur’a ve müellifine işaret eden otuz üç ehâdîs-i şerîfe. Onuncu Söz’ün, Fevzi Çakmak yerine Fahrettin Altay’a gönderilme sebebi. Hacı Hulûsî ...

  24,00 TRY

 • Mecmûatü'l-Evrâdi'n-Nûriyye

  Mecmûatü'l-Evrâdi'n-Nûriyye

  Anonim

  Bazı sûreler, Namaz Tesbîhâtı, Sekîne, Tahmidiyye, Hülâsatü’l-HülâsaBeş bölümlü kitapta, her gün okunması sünnet olan bazı sûreler ile Bediüzzaman Haz ...

  28,00 TRY

 • Mektûbât-ı Hulûsiyye -1

  Mektûbât-ı Hulûsiyye -1

  Muhammed Doğan

  Risale-i Nur’un birinci talebesi Seyyid İbrahim Hulûsi Yahyagil’e bazı kimseler tarafından sorulan sualler cevaplandırılıyor. Muhataplarını ikaz ve ir ...

  23,00 TRY

 • Mektûbât-ı Hulûsiyye-2

  Mektûbât-ı Hulûsiyye-2

  Muhammed Doğan

  Serinin ikinci kitabı, Seyyid İbrahim Hulûsî Yahyagil ile El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan arasındaki yazışmaları ihtiva ediyor. Risale-i Nur’daki muht ...

  27,50 TRY

 • Mektûbât-ı Hulûsiyye-3

  Mektûbât-ı Hulûsiyye-3

  Muhammed Doğan

  Hacı Hulûsí Bey Merhûm tarafından yazılan, ancak kime yazıldığı tesbît edilemeyen mektûblar yer alıyor. Serinin üçüncü kitabında, Risale-i Nur'dan fay ...

  23,00 TRY

 • Menâkıb-ı Hulûsiyye

  Menâkıb-ı Hulûsiyye

  Muhammed Doğan

  Nûr’un birinci talebesi Hacı Hulûsi Yahyagil’in mazhar olduğu birtakım İlâhî ikramlar ve kendisinden zuhûr eden bazı harika haller. İstikbâle dair gay ...

  24,00 TRY

 • Mesâilü’z-Zekât (Zekâtla alâkalı fıkhî meseleler)

  Mesâilü’z-Zekât (Zekâtla alâkalı fıkhî meseleler)

  Yahya Zekeriyagil

  27 fasıl ve bir zeylden meydana gelen eserde, zekât farizasının delilleri ve bütün hükümleri dört mezhebe göre anlatılıyor. Zekâtı veren ve alan yönün ...

  27,50 TRY

 • Mesârifu'z-Zekât (Zekâtın verileceği yerler)

  Mesârifu'z-Zekât (Zekâtın verileceği yerler)

  Yahya Zekeriyagil

  Tevbe Sûresinin 60. ayet-i kerimesinde zikredilen, zekât verilecek sekiz sınıfın tahlîli. Kimlere ve hangi müesseselere zekât verilemez? Zekât verilme ...

  27,50 TRY

 • Mevâkib Tefsîri (3 cild)

  Mevâkib Tefsîri (3 cild)

  İsmail Ferruh Efendi

  Hüseyin bin Ali el-Vâiz el-Kâşifî’ye ait “el-Mevahibü’l-Âliyye” adlı tefsirin, Osmanlı ulemâsından İsmail Ferruh Efendi tarafından “Mevâkib” adıyla ge ...

  136,00 TRY

  170,00 TRY

 • Mir'âtü'l-Cihâd

  Mir'âtü'l-Cihâd

  Muhammed Doğan

  Semendel Yayınları; Kur’an, sünnet, icmâ-ı ümmet ve kıyâs-ı fukahâya göre, maddî ve manevî cihâda ait hükümleri bir araya topladı.İslâmın tebliğ ve ci ...

  70,00 TRY

 • Mir’âtü'l-Cihâd-1

  Mir’âtü'l-Cihâd-1

  Muhammed Doğan

  İslâmın tebliğ ve cihad hükümleri. Müslüman olmayanlara karşı takınılacak tavır. Maddî cihadla mükellefiyetin önemi. Cihadın gayesi, hedefleri ve hikm ...

  27,50 TRY

 • Mir’âtü'l-Cihâd-2

  Mir’âtü'l-Cihâd-2

  Muhammed Doğan

  Cihad farizasının ebediyeti. İ’lâ-yı kelimetullah (Kur’an’ın hakimiyeti) uğruna canını feda etmenin sevab ve mükâfatı. Cihada taraftar veya karşı olma ...

  27,50 TRY

 • Mir’âtü'l-Cihâd-3

  Mir’âtü'l-Cihâd-3

  Yahya Zekeriyagil

  Cihadı terk etmenin yol açtığı felâketler. Kur’an ve sünnete göre cihadın şekil ve tatbikatı. İslâmiyetin, ehl-i kitaba karşı itikad ve amel cihetiyle ...

  27,50 TRY

 • Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsiyye

  Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsiyye

  Muhammed Doğan

  Üç bölümlü kitapta Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile Risale-i Nur’un ilk talebesi Hacı Hulûsi Yahyagil arasında teâtî edilen mektuplar yer alıyor. ...

  24,00 TRY

 • Münâzarât'ın Şerhi

  Münâzarât'ın Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Osmanlı Devletinin son yıllarında, hem devletin hem de İslâm âleminin yeniden toparlanıp ayağa kalkması için hazırlanan kurtuluş reçetesi. Hürriyet, m ...

  27,50 TRY

 • Nüzûl-i Îsâ (as)

  Nüzûl-i Îsâ (as)

  Muhammed Doğan

  Hz. İsa aleyhisselâmın yeniden dünyaya inişi 13 âyet-i kerime ve 84 ehâdîs-i şerîfe ışığında inceleniyor. İlgili âyet ve hadislere cumhur-i müfessirîn ...

  27,50 TRY

 • On Birinci Söz'ün Şerhi

  On Birinci Söz'ün Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Şems Suresinin 1-10. âyetlerinin tefsiri. Kâinat ve insanın yaratılış sırrı, nereden gelip nereye gittiği, vazifelerinin ne olduğu ve namazın hakikatı ...

  23,00 TRY

 • On Dördüncü Lem‘a’nın İkinci Makámı’nın Şerhi (Besmelenin esrârı)

  On Dördüncü Lem‘a’nın İkinci Makámı’nın Şerhi (Besmelenin esrârı)

  Muhammed Doğan

  Resûl-i Ekrem (asm) Efendimize ilk nâzil olan âyet-i kerîmedeki hadsiz kudret ve nihâyetsiz rahmete ulaşmanın yolu. Mi‘râcın sırrını, içinde barındıra ...

  40,00 TRY

 • Onuncu Söz, Haşir Risâlesi'nin Şerhi

  Onuncu Söz, Haşir Risâlesi'nin Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Risâle-i Nûr’un bir şaheseri olarak kabul edilen Onuncu Söz, Haşir Risalesi; ihtiva ettiği tevhid, haşir, nübüvvet ve adalet gibi konular itibariyle, ...

  70,00 TRY

 • Rahmân Sûresi'nin Tefsîri

  Rahmân Sûresi'nin Tefsîri

  Muhammed Doğan

  Risale-i Nur'un, Kur'an'ın bir mu'cizesi olduğu, her bir âyete eserden getirilen delillerle isbatlanıyor. Sûrenin her bir âyeti, Kur'an'ın vech-i i'ca ...

  55,00 TRY

 • Reddü'l-Evhâm (5 kitap bir arada)

  Reddü'l-Evhâm (5 kitap bir arada)

  Muhammed Doğan

  Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâatin inancı çerçevesinde Müslümânların i‘tikádlarını düzeltmek, gizli bir zındıka komitesinin fâsid te’vîllerine kapılmamalarını ...

  55,00 TRY

 • Reddü'l-Evhâm-1

  Reddü'l-Evhâm-1

  Abdurrahman Aktepe

  Risale-i Nur’da yer alan “medenîlere galebe”den ne kasd edildiği, “Dinde zorlama yoktur” âyetinden anlaşılması gereken mana, maddî cihadın muktezası, ...

  20,00 TRY

 • Reddü'l-Evhâm-2

  Reddü'l-Evhâm-2

  Muhammed Doğan

  Hz. İsa (as)’ın gelişi, Hz. Mehdî’nin siyaseti, tam dindar İsevîlere bırakması, Hıristiyanların hakikî dindar ruhanîleri ile ittifak, İkinci Cihan Har ...

  20,00 TRY

 • Reddü'l-Evhâm-3

  Reddü'l-Evhâm-3

  Muhammed Doğan

  Risale-i Nur’un başka eserlere ihtiyaç bırakmaması ve izahının da kendi içinden yapılması, Mehdiyyet cereyanı, kalb ve mide dairesinden dünya dairesin ...

  20,00 TRY

 • Reddü'l-Evhâm-4

  Reddü'l-Evhâm-4

  Abdurrahman Aktepe

  Bediüzzaman’ın vârisleri, Risale-i Nur şakirdlerinin imanla kabre girecekleri, hayr-ı kesir için şerr-i kalîlin kabulü, Said Nursî’nin Adnan Menderes ...

  23,00 TRY

 • Reddü'l-Evhâm-5

  Reddü'l-Evhâm-5

  Muhammed Doğan

  Risale-i Nur’daki bazı cümle ve tabirler, ele alınarak şerh ve izah ediliyor. Cemaatin selâmeti için ferdin hakkını feda, risaleleri bir sene anlayara ...

  23,00 TRY

 • Rumûzu'l-Kur'ân (1-5)

  Rumûzu'l-Kur'ân (1-5)

  Muhammed Doğan

  Mâide Sûresinin 51-56. âyetleri,  Bakara Sûresinin 285. âyet-i kerîmesi, Nisâ Sûresinin 150-152. âyetleri, Beyyine Sûresinin 6. âyet-i kerîmesi, ...

  55,00 TRY

 • Rumûzü'l-Kur'ân-1

  Rumûzü'l-Kur'ân-1

  Abdurrahman Aktepe

  Risalet-i Muhammediyye (asm)’ın umûmiyyeti. Ehl-i felâh ve ehl-i necat olmanın dört şartı. Resul-i Ekrem (asm)’in davetini kabul etmeyenin hükmü. Müsl ...

  18,00 TRY

 • Rumûzü'l-Kur'ân-2 (Bakara Sûresi'nin 285. Âyet-i Kerîmesinin Tefsîri)

  Rumûzü'l-Kur'ân-2 (Bakara Sûresi'nin 285. Âyet-i Kerîmesinin Tefsîri)

  Muhammed Doğan

  “Âmene’r-Resûlü”nün ilk âyeti tefsir ediliyor. Fırka-i Nâciye hangisidir? Makbul ve geçerli imanın nasıl olacağı. Resulullahı (asm) peygamber olarak t ...

  20,00 TRY

 • Rumûzü'l-Kur'ân-3

  Rumûzü'l-Kur'ân-3

  Abdurrahman Aktepe

  Nisâ Sûresi 150-152 ve Beyyine Sûresi 6. âyetlerin tefsîri. Peygamberlerin bir kısmına iman, bir kısmını da inkâr etmenin hükmü. Yahudi ve Hıristiyanl ...

  20,00 TRY

 • Rumûzü'l-Kur'ân-4 (Âl-i İmrân Sûresi'nin 64. Âyet-i Kerîmesinin Tefsiri)

  Rumûzü'l-Kur'ân-4 (Âl-i İmrân Sûresi'nin 64. Âyet-i Kerîmesinin Tefsiri)

  Muhammed Doğan

  Âl-i İmran Suresi 64. âyetin tefsîri. Gizli bir zındıka komitesi  tarafından fâsid te’villerle yanlış mânâ verilen Âl-i İmrân Suresinin 64. ...

  23,00 TRY

 • Rumûzü'l-Kur'an-5

  Rumûzü'l-Kur'an-5

  Abdurrahman Aktepe

  Bakara Sûresi 62. âyetin tefsîri. Yahudiler, Hıristiyanlar, Sabiîler ile sahih ve geçerli bir imana sahip olup amel-i salih işleyen Müslümanların, bul ...

  23,00 TRY

 • Satıştaki bütün kitaplar

  Satıştaki bütün kitaplar

  Muhammed Doğan

  S E M E N D E L  Y A Y I N L A R I (Tahşiye Yayınları, Rahle Yayınları, Cihangiran Yayınları’nın kitapları satılır.)01.11.2018’DEN GEÇERLİ F ...

  0,00 TRY

 • Tabîat Risâlesi'nin Şerhi

  Tabîat Risâlesi'nin Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Allah’ı inkâr cereyanlarının ortaya attığı bâtıl fikirleri çürüten eser. Bütün mahlûkatın; sebepler vasıtasıyla, kendiliğinden veya tabiat tarafından ...

  27,50 TRY

 • Tefekkürnâme

  Tefekkürnâme

  Bediuzzaman Said Nursi

  “Namazın çekirdekleri” tabir edilen “Sübhanallah, Elhamdülillâh, Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallah” kelimeleri ile “Hasbünallahü ve ni’mel vekil” ve “Lâ ...

  28,00 TRY

 • Telvîhât-ı Tis'a Risâlesi Şerhi

  Telvîhât-ı Tis'a Risâlesi Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  “İsrâ ve Mi’rac” mu’cizelerinden hareketle “tasavvuf, tarikat, velâyet ve seyr u sülûk”un hakikati. “Tarikat, şeyh, mürid, velâyet, keramet” gibi konu ...

  50,00 TRY

 • Tesettür Risâlesi ve Şerhi

  Tesettür Risâlesi ve Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  İslâmiyetin tesettür emrini doğru anlama yolu. Hem kadın, hem de erkek için örtünmenin sınırları, şekli, hikmetleri. Bediüzzaman’ın, kadın için çarşaf ...

  27,50 TRY

 • Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri-1

  Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri-1

  Muhammed Doğan

  Bedîuzzamân Said Nursî hazretlerinin, hayatta iken ileride te’lif edileceğini müjdelediği eser. Yâsîn Sûresinin 83 âyeti yirmi beş nükte halinde tefsi ...

  50,00 TRY

 • Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri-2

  Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri-2

  Muhammed Doğan

  Bedîuzzamân Said Nursî Hazretlerinin, hayatta iken ileride te’lif edileceğini müjdelediği eser. Yâsîn Sûresinin 83 âyeti yirmi beş nükte halinde tefsi ...

  55,00 TRY

 • Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri-3

  Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri-3

  Muhammed Doğan

  Bedîuzzamân Said Nursî hazretlerinin, hayatta iken ileride te’lif edileceğini müjdelediği eser. Yâsîn Sûresinin 83 âyeti yirmi beş nükte halinde ...

  55,00 TRY

 • Yirmi Altıncı Söz, Kader Risâlesi'nin Şerhi

  Yirmi Altıncı Söz, Kader Risâlesi'nin Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Zihinleri kurcalayan kader ve kaza meselelerinin izahı. Mu’tezile, Cebriye ve Ehl-i Sünnet mezheplerinin kadere bakışları. İnsanın cüz’î iradesi ile İ ...

  35,00 TRY

 • Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

  Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Rûhun mahiyeti ve ölümsüzlüğü. “Âmentü”de Allah’a imandan sonra ikinci sırayı alan meleklerin varlığı ve ehemmiyeti. Maddeyi çalıştıran hayat, ruh ve ...

  70,00 TRY

 • Yirmi Dördüncü Mektûb'un Şerhi

  Yirmi Dördüncü Mektûb'un Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Hayat ve varlık sahnesinde kısa bir süre görünüp kaybolan herşeyin, bilhassa insanda bıraktığı elem, keder, ümitsizlik gibi duygular, sevinç ve neş’ey ...

  50,00 TRY

 • Yirmi İkinci Söz'ün Şerhi

  Yirmi İkinci Söz'ün Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Tevhîd delillerini en parlak şekilde gösteren eser, marifetullah ve muhabbetullah mertebelerine ulaşmada büyük destek sağlıyor.Ellah'ın varlığını ve b ...

  60,00 TRY

 • Yirmi Yedinci Mektûb (Bir Kısım)

  Yirmi Yedinci Mektûb (Bir Kısım)

  Muhammed Doğan

  Merhum Hacı Hulûsi Yahyagil'den Molla Muhammed Ali Doğan'a intikal eden, Bedîuzzamân Hazretlerinin talebelerine yazdığı ba‘zı mektûbları ile Risâle-i ...

  30,00 TRY

 • Zerre Risâlesi ve Şerhi

  Zerre Risâlesi ve Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Kâinatı anlayıp yorumlamaya çalışan insanın, âlemin tılsımını çözebilmesi için başvuracağı temel eser. Zerrelerin hareketleri, zamanın hakikatı, tabia ...

  27,50 TRY

 • Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-1

  Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-1

  Bediuzzaman Said Nursi

  Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Birinci Dünya Harbi'nin ilk yıllarında, Doğu Anadolu'daki cephe hattında muharebeye bizzat iştirak ederken Arapç ...

  50,00 TRY

 • Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-2

  Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-2

  Bediuzzaman Said Nursi

  Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Birinci Dünya Harbi'nin ilk yıllarında, Doğu Anadolu'daki cephe hattında muharebeye bizzat iştirak ederken Arapç ...

  50,00 TRY

 • Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-3

  Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-3

  Bediuzzaman Said Nursi

  Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Birinci Dünya Harbi'nin ilk yıllarında, Doğu Anadolu'daki cephe hattında muharebeye bizzat iştirak ederken Arapç ...

  50,00 TRY

 • Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-4

  Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-4

  Bediuzzaman Said Nursi

  Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Birinci Dünya Harbi'nin ilk yıllarında, Doğu Anadolu'daki cephe hattında muharebeye bizzat iştirak ederken Arapç ...

  60,00 TRY

 • Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-5

  Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-5

  Bediuzzaman Said Nursi

  Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Birinci Dünya Harbi'nin ilk yıllarında, Doğu Anadolu'daki cephe hattında muharebeye bizzat iştirak ederken Arapç ...

  50,00 TRY

 • Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-6

  Arabî İşârâtü’l-İ‘câz Meâl ve Şerhi-6

  Bediuzzaman Said Nursi

  Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Birinci Dünya Harbi'nin ilk yıllarında, Doğu Anadolu'daki cephe hattında muharebeye bizzat iştirak ederken Arapç ...

  50,00 TRY

 • İ‘câzu'l-Kur'ân

  İ‘câzu'l-Kur'ân

  Muhammed Doğan

  Âl-i İmran Suresindeki  98-112. âyetlerin, her asra ve bilhassa günümüze bakan tefsiri. Bütün Müslümanların zilletten ve sömürge ahalisi olmaktan ...

  27,50 TRY

 • Cevşenü'l-Kebîr

  Cevşenü'l-Kebîr

  Anonim

  Fâtiha ve Yâsîn Sûresi, Sekîne, Salât-ı Tefrîciye ve münâcât ilâveliUlema ve evliya arasında, bilhassa Ehl-i Beyt’in imamları tarafından, gayet meşhur ...

  15,00 TRY

 • Dokuzuncu Söz'ün Şerhi

  Dokuzuncu Söz'ün Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Günün yirmi dört saatinde muayyen aralıklarla kıldığımız beş vakit namazın, nasıl harika bir tekâmül kaynağı olduğu izah ediliyor. Ma‘nâ ve esrâr, ulû ...

  27,50 TRY

 • Dokuzuncu Şuá‘ın Dokuz Álî Makámı

  Dokuzuncu Şuá‘ın Dokuz Álî Makámı

  Bediuzzaman Said Nursi

  Üstâd Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretleri’nin te’lîf ettiği Dokuzuncu Şuá‘ adlı eserinin tamamlanamayan kısmı, “Dokuzuncu Şuá‘ın Dokuz Álî Makámı” nâmıy ...

  55,00 TRY

 • El-Cihâd

  El-Cihâd

  Muhammed Doğan

  Hıristiyan ve Yahudi kaynaklı hoşgörü, diyalog, sempozyum, panel gibi faaliyetlerle Müslümanları aldatma oyunlarının içyüzü. Bediüzzaman Hazretlerinin ...

  18,00 TRY

 • Ene Risâlesi'nin Şerhi

  Ene Risâlesi'nin Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  İnsanın mahiyeti, nereden gelip nereye gittiği, ne maksatla yaşadığı gibi konuların izahı. Nübüvvet ve felsefe cereyanları karşısında hangi tercihi ya ...

  27,50 TRY

 • Haşir Seti

  Haşir Seti

  Bediuzzaman Said Nursi

  Risâle-i Nûr’un bir şaheseri olarak kabul edilen Onuncu Söz, Haşir Risalesi; ihtiva ettiği tevhid, haşir, nübüvvet ve adalet gibi konular itibariyle, ...

  150,00 TRY

  195,00 TRY

 • Hatveler ile Beşinci Mektûb'un Şerhi

  Hatveler ile Beşinci Mektûb'un Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Seriat, tarikat, hakikat, marifet, Kur'ân'in cadde-i kübrâsindan farkli mi? “Sahâbe Meslegi” denilen, tarikat berzahina girmeden hakikata ulasma yolu? ...

  50,00 TRY

 • Hitâbât ve Münâcât-ı Hulûsiyye

  Hitâbât ve Münâcât-ı Hulûsiyye

  Muhammed Doğan

  Hulûsí Yahyâgil’in hazırlayıp vazife yaptığı beldelerde okuttuğu 28 adet hutbe yer alıyor. Bazı münacâtlar ile Cevşenü’l-Kebîr’in 16 ukdesinin meali b ...

  23,00 TRY

 • Hüve Nüktesi ve Şerhi

  Hüve Nüktesi ve Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Hava zerrelerinin harika vaziyetleri. Radyo, televizyon, telsiz, cep telefonu gibi cihazların çalışmasındaki sır. Canlıların nefes alması, bitkilerin ...

  18,00 TRY

 • İkinci İşâret'in Şerhi

  İkinci İşâret'in Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  Hz. Peygamber Efendimizin (asm) nübüvvetini kabul ve tasdikin ehemmiyeti. Allah’ın bazı isim ve sıfatlarına dayanan nübüvvet müessesesi, kâinatı ve Ya ...

  27,50 TRY

 • İkinci Şuá‘ın Şerhi

  İkinci Şuá‘ın Şerhi

  Bediuzzaman Said Nursi

  İhlâs Suresinde geçen, Ellah’ın “Ehad” ismine dayalı tevhîd delilleri, îmân za‘fiyetini ve şübheleri izâle ediyor. Üç makámda işlenen tevhîd, vahdet v ...

  50,00 TRY

 • Îzâhât-ı Hulûsiyye

  Îzâhât-ı Hulûsiyye

  İbrahim Hulûsî Yahyagil

  Bediüzzaman’ın ilk talebelerinden merhum Hacı İbrahim Hulûsî Yahyagil’in derslerinden bazı bölümler. Yıllar evvel kasetlere kaydedilen bir kısım dersl ...

  27,00 TRY

 • Îzâhât-ı Hulûsiyye

  Îzâhât-ı Hulûsiyye

  Muhammed Doğan

  Risâle-i Nûr’u mütefekkirâne ve müdakkikáne okumaya çok ehemmiyyet veren Hulûsî Yahyagil’in bulunduğu bazı dersler, kasetlere kaydedildikten yıllar so ...

  50,00 TRY

 • Besmele

  Besmele

  Bediuzzaman Said Nursi

  Besmele

  25,00 TRY

Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

KİTAP DUYURULARI

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Beklenen kitap Besmele çıktı!

Birinci Söz'ün şerh ve izahı Besmele nasıl bir hazinedir?Bütün Kur'an'ı nasıl içinde tutar?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Camiye, kurs binasına zekât mı?

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, öne ...

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

Kur’ân’la aramıza perde girmiş!

“İşârâtü’l-İ‘câz” adlı eserinde Bakara Sûresi’nin 27. âyetini tefsîr eden Bediüzzaman Saîd Nursî Haz ...

;