Kütüphanemiz

Sitemizde bulunan yayınları online ücretsiz okuyabilirsiniz.

İptal
Filtreler
Göre Sırala
  • Ürün Bilgileri
  • Teslimat ve Fatura Bilgileri
  • Ödeme Bilgisi
Ene Risâlesi'nin Şerhi

Ene Risâlesi'nin Şerhi

Bediuzzaman Said Nursi

27,50 TRY

İnsanın mahiyeti, nereden gelip nereye gittiği, ne maksatla yaşadığı gibi konuların izahı. Nübüvvet ve felsefe cereyanları karşısında hangi tercihi yapmalı? Ene, ruh, cüz’-i ihtiyarî, esmâ ve sıfât-ı İlâhiyye gibi tabirlerin açıklanması.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَميِنَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

Kâinâtın záhiren açık göründüğü hâlde hakíkaten kapalı olan kapıları, ancak Kur’ân-ı Hakîm’in irşâdına kulak verildiği takdîrde açılabilir; lâkin o Kitâb-ı Mu‘ciznümâ dahi tılsımdır. O kelâm-ı İlâhî’nin mühim tılsımlarını izn-i İlâhî ile Risâle-i Nûr hall etmiştir. Bi’l-hássa “Otuzuncu Söz” olan iki “Maksad”dan ibâret “Ene ve Zerre Risâlesi”, “Yirmi Üçüncü Lem‘a” olan “Tabîat Risâlesi”, “Onuncu Söz” olan “Haşir Risâlesi” gibi mühim eserlerde bu müşkillerin hall edildiğini görmek mümkündür. İşte o anahtar eserlerden birisi de “Otuzuncu Söz”ün “Birinci Maksad”ı olan “Ene Risâlesi”dir. Bu eser, kâinât kitâbının bir elifi hükmünde olan “ene”yi tahlîl ediyor. 
“Birinci Maksad”da, kitâb-ı kâinâtın bir elifi hükmünde
olan enenin mâhiyyetini beyân etmekle, hem insân tılsımını açıyor; ya‘nî “İnsân nedir, nereden gelmiş, nereye gidiyor, ne için gelmiş, niçin durmuyor?” suâllerini hall ediyor; hem de enenin netîcesini, ya‘nî álem-i insâniyyette insânın kuvve-i akliyye, kuvve-i gadabiyye ve kuvve-i şeheviyye denilen üç kuvvesinden doğan ilmî, amelî ve edebî cihetinde “ene”nin, ya felsefenin te’sîri altına girip onun hesâbına çalışarak tahrîb, veyâhúd peygamberleri (aleyhimü’s-selâm) dinlemek súretiyle asıl fıtratına muvâfık hareket etme cihetine gittiğini anlatan üç mes’eleden bahs eder.
“İkinci Maksad”, “zerre”nin harekât ve vazífesinden bahs eder. Bu “Maksad”, “Her bir zerrede başta ilim ve kudret olmak üzere bütün evsáf-ı İlâhiyye nasıl tezáhür etmiş, bir zerrenin içerisinde İlm-i İlâhî’nin ve Kudret-i Rabbâniyye’nin İmâm-ı Mübîn ve Kitâb-ı Mübîn’deki tecelliyyâtı ne súrette görünüyor ve haşre nasıl delâlet ediyor?” suâllerine cevâb vermektedir. Bu kısım, Yayınevimizin neşr ettigi “Zerre Risâlesi ve Şerhi” isimli eserde açıklanmıştır.
Álemin tılsımını çözmek maksadıyla bu Nûr Külliyyâtını okuyanlarda “Anlayamıyoruz” şikâyetinin olduğu da vâkı‘dir. Bu şikâyetlere son verebilmek üzere Müellif (ra), eserlerinin “şerh, îzáh, tekmîl, tahşiye, neşr, ta‘lîm, tanzím, tertîb, tefsîr ve tashîh” iznini arkadan geleceklere zâten vermiştir. Müellif (ra)’ın verdiği bu izin muvâcehesinde okuyucuların zihnine bir ufuk açmak üzere Molla Muhammed Doğan Hocamızın riyâsetinde bir ulemâ hey’etinin uzun yıllar süren çalışmaları netîcesinde kaleme alınan ve baskı teknolojisinin en son imkânları kullanılarak tab‘ edilen bu şerhlerin, ümîd edilen “eseri anlama” kolaylığını kazandırabilmesini Cenâb-ı Elláh’dan ümîd ve temennî ediyoruz. Fakat, te’lîf edildiği yıllarda zor şartlar ve dar zamânda sırlı
bir şekilde kaleme alınan bu eserlerin iyice anlaşılabilmesi için, Müellif (ra)’ın kullandığı ba‘zı ta‘bîrlerin ıstılâh ma‘nâlarının iyi bilinmesi elzemdir.
Îzáh ve şerhe geçmeden önce “ilel-i erbaa”, “illet-i tâmme”, “illet-i nâkısa”, “mahlûk”, “mevcûd-i háricî”, “mec‘úl-i İlâhî”, “makdûr-i İlâhî”, “emr-i nisbî”, “ma‘dûm”, “ene”, “rûh”, “ene ile rûh arasmdaki fark”, “cüz-i ihtiyârî”, “zât”, “Zât-ı İlâhî”, “şuûn”, “sıfât”, “esmâ”, “ef‘ál-i İlâhiyye”, “sıfât-ı selbiyye”, “sıfât-ı sübûtiyye”, “sıfât-ı zâide”, “sıfât-ı gayr-ı zâide” gibi Müellif (ra)’ın sıkça kullandığı ta‘bîrler hakkında açıklayıcı ön bilgi
vermenin faydalı olacağına inanıyoruz. Bu ön bilginin dikkatle mütálea edilmesi hâlinde şerhi, şerhin dikkatle mütálea edilmesi hâlinde de eseri anlamanın biraz daha kolaylaşacağı kanâatindeyiz.
Te’sîr-i hakíkíyi ve muvaffakıyyeti Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ve kudretinden bekliyoruz.

İHTÁR:
Şerh ve îzáhlarımızda ba‘zı tekrârların bulunması, aşağıdaki sebeblerden kaynaklanmaktadır:
a) Mes’elenin ehemmiyyeti ve zor anlaşılması.
b ) Metnin cümle cümle mücmelen îzáh edilmesinin ardından mufassalan şerh edilmesinin gerekliliği.
c) Üstâdımızın ba‘zan bir paragrafta birden fazla mes’eleyi ele alması sebebiyle o mes’elelerin hem ayrı ayrı hem de bir bütün olarak îzáh edilmesi mecbûriyyeti.
d) Záhiren tekrâr gibi görünen cümlelerin, makám münâsebetiyle değişik vecihlerinin bulunması.
e) Şerh ve îzáhı yapılan Risâlenin kendisinde de tekrârların bulunmasıdır. Okuyucularımızdan mezkûr maddeler muvâcehesinde bu tekrârlara nazar-ı müsâmaha ile bakmalarını ve usanmamalarını hássaten ricâ ederiz.

En Çok Okunanlar

SEPETİMDEKİLER

Sepete ürün eklemek için üye olmalısınız.
;